http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/5/5/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_47d24bc1419a34a58addaedd58399068.mp4

傲日其愣:奋斗是人生最好的修行

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_247a33e7af2495449e07f6a1a2658b26_ms_hd.mp4

乌日乌特:想通过文物讲好民族团结的故事

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/5/5/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_45f61c3766e5fda658532acec208dbbe.mp4

卞英花:用歌声唱响民族团结一家亲

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_584dacee7a7fb9d89ec5bd9e3d9f57d2.mp4

阿尔罗宁:在永不停歇的青春里成长为更好的自己

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_8f34f518042a54c5613d66db2b9c1702.mp4

乌勒怕尔·哈尔恒:在平凡的岗位上保持热爱与坚守

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_7eeaad5fb283c0e5e06840d6a28eedde.mp4

华雨辰:青春是勇敢去追梦

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_d97be48dcf0389a6b2c78d4fdc6b91b8.mp4

登真益尼:用行动证明青春的力量

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_65fe1561e06c87abd28e80dcf0fc9786.mp4

买买提吐尔干·艾色克:每一个人都应该为自己的梦想而努力

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_6382f59d50d2f8ca3fb7c6a0a519ba14_ms_hd.mp4

玉米提:愿把中华民族舞蹈传承下去

http://flv4.people.com.cn/videofile7/pvmsvideo/2023/4/28/QuanMeiTiZhiZuoErBu-XuZheng_94bd118c39f005c507ed88846c50e95c_ms_hd.mp4

杨宁:不怕弯多山高 只盼家乡更好